Interview met Fred Pol in ‘Ronduit’ van Woonpunt

Elk jaar maakt Woonpunt samenwerkingsafspraken met gemeentes en huurdersverenigingen. Daarin leggen ze samen vast wat ze het komende jaar in die gemeente gaan doen. Bijvoorbeeld welke bijdrage ze leveren aan de leefbaarheid in de wijken of de verduurzaming van de woningen. De bestuursleden van verschillende huurdersverenigingen werden geïnterviewd.

Namens onze vereniging kwam Fred Pol aan het woord:
“Onze belangrijkste speerpunten bij de prestatieafspraken in Heerlen waren duurzaamheid en zorg voor ouderen. Onder duurzaamheid valt voor ons dat mensen langer thuis kunnen wonen en de stookkosten laag blijven. Dit zijn de randvoorwaarden waardoor iemand zich prettig voelt in zijn woning en de wijk waar hij woont.

Bij de zorg voor ouderen vinden wij het belangrijk dat de verschillende instanties de mensen veel meer helpen. Mensen weten vaak niet bij welke instanties ze terecht kunnen. Ze kunnen dat vinden op internet, maar daar zijn ze minder goed bekend mee. Daar moet rekening mee worden gehouden. Wat ons betreft moeten sommige aanpassingen aan de woning buiten de WMO geregeld worden. Dan gaat het sneller. Het belang van de huurder moet voorop staan.

Daarnaast zijn we tevreden dat er nu een spreiding komt van de mensen met een rugzakje. Voorheen kwamen die voornamelijk in woningen van Woonpunt terecht. Door ze meer over alle wijken te spreiden, hebben fatsoenlijke huurders minder kans dat ze overlast ervaren.

Met onze inzet bij de prestatieafspraken, kunnen wij nog beter de belangen van de huurders dienen. We dragen hiermee ons steentje bij aan nette buurten waar mensen gelukkig zijn en zich thuis voelen. Daar doen we het voor. En niet alleen met het tot stand komen van de prestatieafspraken. Als HBV staan wij zeven dagen per week klaar voor de mensen. Ze mogen ons bellen wanneer ze willen.”