Voorzitter gezocht!

Vanwege wisselingen in het bestuur zijn we per direct op zoek naar een nieuwe voorzitter.
De voorzitter van onze vereniging is ongeveer 4 uur per week bezig met werkzaamheden op kantoor. Naast het leiden van de vereniging gaat het hierbij dan bijvoorbeeld ook om het verwerken van klachten van huurders.

Heeft u interesse in deze functie? Stuur dan een e-mail naar info@hvcoriovallum.nl, bel naar Fred Pol (06-16515182) of stuur een bericht via WhatsApp.

Voorzitter Giel Quadvlieg overleden

Na een kort ziekbed is onze voorzitter Giel Quadvlieg op dinsdag 5 november overleden. Hij was 74 jaar oud. Giel kwam altijd op voor de huurders. Hij kon ook heel standvastig zijn, fel soms zelfs. Maar altijd in het belang van huurders.
In het jaarverslag 2017 van Woonpunt zei hij in een interview: “Woonpunt moet beter naar huurders luisteren en beter hun afspraken nakomen, ook met de huurdersverenigingen.” Daar liet hij Woonpunt vaak aan herinneren. Giel was sinds 1984 bestuurslid van de huurdersvereniging en zag wijken en bewoners veranderen, ook de verhouding tussen verhuurder en bewoners veranderde. Het deed hem pijn dat Woonpunt er op een gegeven moment zo slecht voor stond. Overigens sprak Giel in 2017 nog uit dat het beter ging: “Het is bijna beangstigend hoe goed het nu gaat. Alles wordt concreter aangepakt en de daad bij het woord gevoegd. Maar het allerbelangrijkste is dat er naar ons geluisterd wordt. In 2017 zijn er dingen gerealiseerd waar we de afgelopen jaren altijd om gezeurd hebben.”

Wij gaan hem missen als persoon en als ons zeer betrokken bestuurslid en we wensen zijn naasten veel sterkte.

Qwestie: nieuwe, onafhankelijke klachtencommissie

Klachten van huurders zijn belangrijk voor Woonpunt. Ze zijn immers een bron van informatie voor de verbetering van hun dienstverlening. Om de kwaliteit van de klachtenafhandeling een boost te geven, is er sinds 1 maart 2019 een nieuwe, onafhankelijke klachtencommissie: Qwestie.

Deze nieuwe klachtencommissie adviseert zowel Woonpunt als Maasvallei en Servatius. Een samenwerking op het gebied van klachtenafhandeling biedt praktische voordelen en is bovendien efficiënt. En, niet onbelangrijk: een onafhankelijke klachtencommissie kan objectiever adviseren. En dat komt de professionaliteit en de betrouwbaarheid ten goede. Het mooie is bovendien dat de aangesloten corporaties kunnen leren van elkaars klachten.

Heeft u een klacht over Woonpunt?
Woonpunt doet er alles aan om haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een medewerker niet correct heeft gehandeld. Of omdat werkzaamheden volgens u niet goed zijn uitgevoerd, of afspraken niet zijn nagekomen. Als u het ergens niet mee eens bent, lost Woonpunt dat graag met u op. Laat het hen weten via het klachtenformulier op www.woonpunt.nl.

Wat doet Qwestie?
Qwestie neemt uitsluitend klachten in behandeling die eerst bij Woonpunt zelf zijn ingediend en behandeld. Bent u er samen niet uitgekomen, dan kunt u vervolgens kosteloos een klacht indienen bij Qwestie. De onafhankelijke commissie beoordeelt uw klacht en brengt een advies uit. Het voordeel is dat u uw klacht op een laagdrempelige manier kan laten beoordelen door een onafhankelijk en deskundig orgaan. Qwestie neemt geen klachten in behandeling die al aan de huurcommissie, de rechter of een andere instantie zijn voorgelegd.

Kijk voor meer informatie op www.qwestie-limburg.nl.

Interview met Fred Pol in ‘Ronduit’ van Woonpunt

Elk jaar maakt Woonpunt samenwerkingsafspraken met gemeentes en huurdersverenigingen. Daarin leggen ze samen vast wat ze het komende jaar in die gemeente gaan doen. Bijvoorbeeld welke bijdrage ze leveren aan de leefbaarheid in de wijken of de verduurzaming van de woningen. De bestuursleden van verschillende huurdersverenigingen werden geïnterviewd.

Namens onze vereniging kwam Fred Pol aan het woord:
“Onze belangrijkste speerpunten bij de prestatieafspraken in Heerlen waren duurzaamheid en zorg voor ouderen. Onder duurzaamheid valt voor ons dat mensen langer thuis kunnen wonen en de stookkosten laag blijven. Dit zijn de randvoorwaarden waardoor iemand zich prettig voelt in zijn woning en de wijk waar hij woont.

Bij de zorg voor ouderen vinden wij het belangrijk dat de verschillende instanties de mensen veel meer helpen. Mensen weten vaak niet bij welke instanties ze terecht kunnen. Ze kunnen dat vinden op internet, maar daar zijn ze minder goed bekend mee. Daar moet rekening mee worden gehouden. Wat ons betreft moeten sommige aanpassingen aan de woning buiten de WMO geregeld worden. Dan gaat het sneller. Het belang van de huurder moet voorop staan.

Daarnaast zijn we tevreden dat er nu een spreiding komt van de mensen met een rugzakje. Voorheen kwamen die voornamelijk in woningen van Woonpunt terecht. Door ze meer over alle wijken te spreiden, hebben fatsoenlijke huurders minder kans dat ze overlast ervaren.

Met onze inzet bij de prestatieafspraken, kunnen wij nog beter de belangen van de huurders dienen. We dragen hiermee ons steentje bij aan nette buurten waar mensen gelukkig zijn en zich thuis voelen. Daar doen we het voor. En niet alleen met het tot stand komen van de prestatieafspraken. Als HBV staan wij zeven dagen per week klaar voor de mensen. Ze mogen ons bellen wanneer ze willen.”

Voorlichtingsbijeenkomst over koken met een beperking

Koken met een beperking! Welke hulpmiddelen zijn hier voor? Kom naar de gratis voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 16 november van 14.00 tot 15.30 uur in Ouderencentrum Vogelsanck (Cookstraat 27A, Heerlen).

Door ouderdom, ziekte of een ongeval kunnen we te maken krijgen met lichamelijke beperkingen. Hierdoor wordt het moeilijker om zelf je maaltijd klaar te maken, denk maar aan het openen van potjes of het snijden van ingrediënten.
Debby Bosch, vrijwilliger in het ouderencentrum Vogelsanck, heeft dit zelf ook ervaren. Debby laat tijdens de bijeenkomst zien welke hulpmiddelen zij gebruikt bij het bereiden van een maaltijd.
Ellen Thewissen, ergotherapeut van de praktijk van Bram Coenen, vertelt welke hulp een ergotherapeut kan bieden en welke hulpmiddelen je kunt gebruiken bij ziekten als reuma en Parkinson.

Wilt u ook komen? Meld u zich dan aan uiterlijk 13 november aan bij Marlies Heijnens van ouderencentrum Vogelsanck door te bellen naar 0621208953.

Deze activiteit wordt georganiseerd door Ouderencentrum Vogelsanck van Alcander met ondersteuning van de gemeente Heerlen.

Woonpunt creëert vangnet voor huurders in de knel

Op verzoek van de huurdersverenigingen creëert Woonpunt een vangnet voor huurders die door omstandigheden buiten hen zelf tijdelijk de huur niet kunnen betalen. Daarmee kan bijvoorbeeld tijdelijk de huur worden verlaagd totdat de problemen zijn opgelost.

Het komt wel eens voor dat huurders door baanverlies, ziekte of een veranderende gezinssituatie tijdelijk betalingsproblemen hebben. En als je dan niet oppast, komen die mensen in een neerwaartse spiraal terecht. Door ze tijdelijk te helpen, door bijvoorbeeld de huur te verlagen, kan dat worden voorkomen.

Aandacht gevraagd
De huurdersverenigingen, waaronder HV Coriovallum, hebben bij Woonpunt aandacht gevraagd voor dit soort uitzonderlijke gevallen. Daarop heeft Woonpunt in overleg met de huurdersverenigingen het vangnet gecreëerd. John Bindels, manager Wonen: “Bij Woonpunt proberen we betalingsproblemen zo vroeg mogelijk te signaleren, maar behalve een regeling om een achterstand in te lopen, is er niet zoveel mogelijk. Met dit vangnet kunnen we schrijnende gevallen helpen. Een goed initiatief van de huurdersverenigingen.”

Weinig regels
Veel regels kent het vangnet niet. Bindels: “We willen het simpel en werkbaar houden. De enige criteria zijn dat de huurder buiten zijn schuld in de problemen is geraakt, dat er sprake is van een echt knellende situatie en dat deze situatie tijdelijk is. Structurele problemen kun je immers niet oplossen met een tijdelijke huurverlaging.” Als je een steuntje in de rug nodig hebt, om ergere problemen te voorkomen, dan zit je niet te wachten op regels en procedures. Dan moet je gewoon geholpen kunnen worden.

Sloop bungalow-woningen Den Haagstraat

De afgelopen jaren is Woonpunt begonnen met het leegmaken van de bungalow-woningen aan de Den Haagstraat, met als doel deze te gaan slopen. In de tussentijd heeft Woonpunt via Maximus Leegstandsbeheer ervoor gezorgd dat de woningen bewoond bleven en de leefbaarheid daarmee ook in stand bleef.

Start voorbereidingen sloop
Vanaf 15 juli vertrekken de huurders van Maximus. Op de dag dat de woning leegkomt, zorgt Woonpunt voor het verwijderen van de leidingen en het beplaten van de woningen. Dit om te voorkomen dat de leidingen (met name de koperleidingen) door niet bevoegden worden weggehaald. Vervolgens laten wij een asbestonderzoek uitvoeren. Mocht er asbest aangetroffen worden, dan laat Woonpunt dit vooruitlopend op de sloop verwijderen.

Sloop na de zomervakantie
Als de voorbereidingen klaar zijn, start Woonpunt met het slopen van de woningen. Dat zal waarschijnlijk na de zomervakantie beginnen. Woonpunt informeert u nog over de precieze datum. Nadat de woningen gesloopt zijn, wordt de grond ingezaaid. Woonpunt zorgt dat er een contract wordt afgesloten met een groenbedrijf zodat het gras regelmatig wordt gemaaid.

Vragen over de sloop?
Uw projectleider is Paul Hendriks. U kunt hem aanspreken met vragen rondom de sloop.

Vragen over leefbaarheid?
Uw medewerker participatie is Denise Maas. U kunt haar aanspreken met vragen over de leefbaarheid of als u met buurtbewoners iets wilt ondernemen op het leegkomende terrein.
Paul en Denise zijn iedere dag, behalve vrijdagmiddag, bereikbaar via 088 – 050 60 70.

Besluitvorming VvE De Heugden

Via Huurdersvereniging Coriovallum heeft Woonpunt begrepen dat veel bewoners van De Heugden zich onvoldoende betrokken voelen bij de besluitvorming over zaken in het appartementencomplex. Deze besluiten worden genomen in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren (VvE).

Op de Algemene Ledenvergadering van 6 mei 2015 is besloten dat de sleutels naar de bergingen alleen nog maar toegang geven tot de deur waar de eigen berging ligt. Dit is besloten om de overlast van het illegaal dumpen tegen te gaan. Huurdersvereniging Coriovallum gaf aan dat dit problemen oplevert voor het wegbrengen van vuilnis. Een aantal van de bewoners is nu gedwongen de hoofdingang te gebruiken en moet buitenom lopen met het vuilnis. Indien er voldoende reacties komen om dit besluit te herzien, wordt het onderwerp opnieuw op de agenda geplaatst. Reageren kan, tot uiterlijk zondag 12 maart, door een e-mail te sturen naar de consulent participatie Denise Maas (d.maas@woonpunt.nl) of door te bellen naar 088-0506148.

Huurdersvereniging Coriovallum heeft ook bij Woonpunt aangegeven dat de huurders zich niet altijd gehoord voelen. Daardoor vindt men dat de stem van de huurders onvoldoende vertegenwoordigd is in de VvE. Het is niet mogelijk om voorafgaand aan elke Algemene Ledenvergadering alle huurders persoonlijk te raadplegen. Daarnaast weet Woonpunt uit eerdere gesprekken dat bewoners geen behoefte hebben aan een formele overlegstructuur. Daarom stelt Woonpunt voor een aantal contactpersonen namens de huurders met Woonpunt te laten communiceren.

Woonpunt stelt voor dat netwerk op te zetten in de vorm van een e-mailgroep. Daarin zitten diverse contactpersonen namens de bewoners die weten wat er speelt. Ook Huurdersvereniging Coriovallum en de consulent participatie van Woonpunt zijn in de groep vertegenwoordigd. Zo kunnen zaken snel worden opgepakt en waar nodig op de agenda van de Algemene Ledenvergadering geplaatst worden. Wilt u contactpersoon zijn of heeft u andere vragen? Neem dan, uiterlijk zondag 12 maart, contact op met Denise Maas (d.maas@woonpunt.nl of 088-0506148).